ब्याज क्लिपहरू

तपाईंको नाम ब्याज, नाम ट्याग आदि क्लिप गर्न प्रयोग गरिने ब्याज क्लिपहरू।